Algemene voorwaarden voor Snelslagen.nl gebruikers

Ten aanzien van de dienstverlening van Snelslagen.nl gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te maken van de Website van Snelslagen.nl aanvaardt de Gebruiker aan deze voorwaarden gebonden te zijn. Indien je een vraag hebt of het niet eens zijn, neem dan altijd contact met ons op, dan zullen we altijd proberen een oplossing te vinden waar iedereen tevreden mee is!

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.

1.1 Website: de websites snelslagen.nl, snelslagen.eu, snelslagen.be, snelslagen.com en snelslagenmail.nl.

1.2 Account: een persoonlijke omgeving op Snelslagen.nl voor een rijschool of bezoeker.

1.3 Gebruiker: de internetgebruiker die op een of andere manier gebruik maakt van de Website, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot Bezoekers en Rijscholen.

1.4 Bezoeker: de persoon die de website bezoekt of gebruikt, niet zijnde Rijschool.

1.5 Rijschool: eigenaar, aandeelhouder, medewerker, of anderszins belanghebbende van een rijschool.

1.6 Dienst: de dienstverlening die door Snelslagen.nl wordt aangeboden door middel van de Website, bestaande onder meer uit het aanbieden van een oefentheorie, oefenexamens voor het auto, bromfiets of motorexamen, rijschoolgegevens, en rijschool beoordelingen.

1.7 Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze worden kenbaar gemaakt.

1.8 Snelslagen.nl B.V.: gevestigd te Doesburg, KvK nummer: 66484308.

Artikel 2 Algemeen

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en alle andere eventuele rechtshandelingen tussen Snelslagen.nl en de Gebruiker.

2.2 Snelslagen.nl is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden aan te passen of aan te vullen.

2.3 Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of per e-mail tussen Snelslagen.nl en de Gebruiker zijn overeengekomen.

2.4 Snelslagen.nl wijst uitdrukkelijk eventuele algemene voorwaarden van de Gebruiker van de hand.

2.5 Indien deze Algemene Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen de Gebruiker en Snelslagen.nl, wordt de Gebruiker geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden op nadien gesloten en te sluiten overeenkomsten.

2.6 Indien en voor zover enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Snelslagen.nl zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

Artikel 3 Dienstverlening

3.1 Snelslagen.nl biedt op de Website oefentheorie, oefenexamens, rijschoolgegevens, rijschoolpakketten en rijschoolbeoordelingen aan Gebruiker. Snelslagen.nl kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud of diensten van die worden aangeboden op de Website of anderszins. Snelslagen.nl is te allen tijde gerechtigd (de inhoud van) haar dienstverlening aan te passen en/of te beëindigen.

3.2 Snelslagen.nl biedt de door haar zelf geplaatste informatie op de Website, voor zover het toepasselijke recht zulks toestaat, aan op “as is” basis, met uitsluiting van eventuele uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, toezeggingen of vrijwaringen van welke aard dan ook, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) de uitsluiting van garanties ter zake van gerechtigheid tot (eigendoms) rechten, voldoende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk op eigendomsrechten of rechten van derden. Met name garandeert Snelslagen.nl niet:
– dat de informatie op de Website juist, volledig, geschikt, actueel en niet onrechtmatig is, waaronder mede verstaan de door Gebruikers opgegeven informatie;
– dat de Website ononderbroken zal werken, vrij zal zijn van virussen, trojans en andere fouten en/of gebreken, en dat eventuele gebreken zullen worden verholpen; en
– dat derden niet de Website en/of de systemen van Snelslagen.nl onrechtmatig zullen gebruiken; en
– dat informatie komende van andere bronnen dan de Website (bijvoorbeeld CBR of Bovag) volledig of foutloos zijn.

Artikel 4 Onderhoud

4.1 Snelslagen.nl is gerechtigd de Website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of te beperken in het geval dit bijvoorbeeld noodzakelijk is voor het onderhouden of aanpassen van de Website, zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding jegens Snelslagen.nl ontstaat.

Artikel 5 Gebruik van de dienst en verstrekking van informatie

5.1 De Gebruiker garandeert dat alle gegevens, waaronder mede maar niet beperkt tot naam, adresgegevens en e-mail gegevens die hij in het kader van de Dienst verstrekt volledig, juist en actueel zijn en dat hij de Dienst uitsluitend voor zichzelf zal gebruiken. Daarnaast garandeert de Gebruiker dat hij bevoegd is om gebruik te maken van de Diensten en dat hij zich ter zake van het plaatsen van oproepen, het bieden op, aanbieden en uitvoeren van werkzaamheden zal houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

5.2 Door het aanbieden van gegevens op de Website, geeft de Gebruiker toestemming deze gegevens op de Website te publiceren en garandeert tot het geven van die toestemming bevoegd te zijn.

5.3 Het gebruik van de (persoons-)gegevens die door middel van de Website door Gebruiker worden verkregen mogen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Het is niet toegestaan om deze gegevens te verwerken voor enig ander doel, waaronder begrepen – maar niet daartoe beperkt - iedere vorm van ongevraagde communicatie (spam). Het is evenmin toegestaan om persoonsgegevens (waaronder e-mail adressen) van Gebruikers te verzamelen voor welke reden dan ook.

5.4 Materiaal dat in strijd is met wet, regelgeving of deze voorwaarden, mogen niet worden geplaatst op de website.

5.5 Indien een Gebruiker in strijd handelt met het in artikel 5.3 bepaalde verbeurt hij, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete van EUR 2.000 (tweeduizend euro) per gebeurtenis, waarbij het gebruik van één (persoons-)gegeven geldt als één gebeurtenis, onverminderd het recht van Snelslagen.nl om andere haar ter beschikking staande maatregelen tegen de Gebruiker te nemen en/of schadevergoeding te eisen.

Artikel 6 Privacy

Zie Privacy policy.

Artikel 7 Intellectuele eigendomsrechten

7.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website behoren bij uitsluiting toe aan Snelslagen.nl en/of haar licentiegevers.

7.2 Het is de Gebruiker niet toegestaan de Website of enige inhoud daarvan, zonder schriftelijke toestemming van Snelslagen.nl, op welke wijze dan ook aan derden ter beschikking te stellen, te reproduceren, verspreiden, verzenden, of op welke wijze dan ook in een ander document of ander materiaal te verwerken. Dit houdt onder meer in dat het Gebruiker niet is toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Snelslagen.nl, een substantieel gedeelte van de inhoud van (een) databank(en) op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële gedeelten van de inhoud van een databank(en) herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet.

7.3 De Gebruiker garandeert dat de door hem op de Website geplaatste informatie, waaronder begrepen Advertenties, opdrachten, referenties en biedingen, geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-) rechten van derden. De Gebruiker vrijwaart Snelslagen.nl volledig voor alle mogelijke claims van derden op enige wijze voortvloeiend uit en/of verband houdende met het door hem geplaatste informatie op de Website, waaronder mede verstaan elke claim die gebaseerd is op de bewering dat de desbetreffende informatie inbreuk maakt op enige (intellectuele eigendoms-)rechten van derden.

Artikel 8 Uitsluiting

8.1 Snelslagen.nl behoudt zich het recht voor om de Gebruiker uit te sluiten van elk (verder) gebruik van de Website, indien:
– de Gebruiker op enige wijze in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden;
– de Gebruiker inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-) rechten van derden;
– de Gebruiker in strijd handelt met toepasselijke wet- en regelgeving.

8.2 Bij uitsluiting van een gebruiker behoudt Snelslagen.nl het recht om geplaatste content van de gebruiker aan te passen of te verwijderen.

Artikel 9 Rijschoolgegevens

9.1 De rijschoolgegevens (naam en contactgegevens) zijn openbare gegevens verkregen via een externe bron. Snelslagen.nl is daarom niet verantwoordelijk voor de juistheid of volledigheid van deze gegevens.

9.2 Indien een rijschool zijn gegevens wenst aan te passen, kan dit te allen tijde door in te loggen in het rijschoolaccount. Indien inloggen, om welke reden dan ook, niet mogelijk is dient de rijschool contact op te nemen met Snelslagen.nl via het contactformulier.

9.3 Alleen de rechtmatige eigenaar van een rijschool mag gegevens aanpassen van zijn eigen rijschool. Het staat Snelslagen.nl vrij ter controle bewijsstukken hiervan op te vragen, voordat de gegevens worden aangepast.

9.4 Snelslagen.nl is o.a. een onafhankelijke reviewwebsite met betrekking tot rijscholen. Snelslagen.nl neemt verzoeken tot het verwijderen van een rijschool van de website niet in behandeling. Snelslagen.nl beroept zich op het recht om openbare gegevens van rijschoolhouders, vrijgegeven door het CBR en de KVK, te gebruiken om de betrouwbaarheid van het reviewplatform te kunnen waarborgen. In artikel 14 en 16 wordt omschreven hoe een rijschoolhouder zich kan beschermen tegen onrechtmatige beoordelingen.

Artikel 10 Overmacht

10.1Snelslagen.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe
verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet
toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers en/of andere derden waarvan Snelslagen.nl
gebruikt maakt.

Artikel 11 Aansprakelijkheid Snelslagen.nl

11.1Snelslagen.nl is alleen aansprakelijk voor directe schade ten gevolge van opzet of grove schuld aan de zijde van Snelslagen.nl. Onder directe schade worden uitsluitend verstaan de kosten die de Gebruiker redelijkerwijze heeft moeten maken om de tekortkoming van Snelslagen.nl te herstellen of op te heffen, zodat de prestatie van Snelslagen.nl wel aan de overeenkomst beantwoordt, alsmede redelijke kosten ter voorkoming of beperking van zulke schade en redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang daarvan.

11.2 De totale aansprakelijkheid van Snelslagen.nl kan nimmer meer bedragen dan de totale bedongen vergoeding voor gebruikmaking van de Dienst voor het op het moment dat de tekortkoming zich voordoet lopende jaar, met een maximum van € 500,00.

11.3Iedere aansprakelijkheid van Snelslagen.nl voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving en omzetderving, is uitgesloten. Meer in het bijzonder is Snelslagen.nl niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van de Gebruiker die is veroorzaakt door derden, die al dan niet gebruik maken van de Website en/of de Diensten.

Artikel 12 Verwijzingen

12.1 De Website bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, snippet, banner of button) naar de websites van derden. Snelslagen.nl heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud daarvan en/of het gevoerde beleid, waaronder het privacy beleid. Aanbiedingen die Snelslagen.nl namens derden aanbiedt, vallen onder de verantwoordelijkheid van deze derden. Snelslagen.nl kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor het niet nakomen van afspraken of schade die wordt geleden door handelen en producten van deze derden.

12.2Slagingspercentages vermeld op Snelslagen.nl zijn gebaseerd op de gegevens van het CBR (bron: www.rijschoolgegevens.nl). Snelslagen.nl is niet verantwoordelijk voor de compleetheid of juistheid van deze gegevens. Indien de rijschool meent dat deze cijfers niet correct zijn, dient hij contact op te nemen met het CBR.

Artikel 13 Beveiliging

13.1 Snelslagen.nl spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of enige vorm van onrechtmatig gebruik. Snelslagen.nl legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

Artikel 14 Melding van Inbreuk

14.1 Indien een Gebruiker van mening is dat bepaalde informatie op de Website onrechtmatig is kan hij dit aan Snelslagen.nl melden via de contactpagina op de Website. Aan de hand van de door deze Gebruiker op te geven gegevens zal Snelslagen.nl de melding in behandeling nemen, mits de melding voldoet aan alle daartoe door Snelslagen.nl gestelde vereisten. Indien uit de melding blijkt dat het gewraakte materiaal onmiskenbaar onrechtmatig is, zal dit door Snelslagen.nl worden verwijderd of aangepast. Door het doen van een melding vrijwaart de Gebruiker Snelslagen.nl voor iedere aanspraak van derden in verband met de verwijdering of aanpassing van materiaal. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die Snelslagen.nl lijdt in verband met een dergelijke aanspraak, waaronder mede begrepen – maar niet daartoe beperkt – het vergoeden van kosten voor juridische rechtsbijstand.

Artikel 15 Cookies

15.1 Snelslagen.nl tracht op diverse manieren haar dienstverlening te optimaliseren. Naast de door de bezoekers verstrekte gegevens, verzamelen wij gegevens met betrekking tot het bezoek aan onze website. Via klikgedrag worden bezoekgegevens bijgehouden om de belangstelling voor diverse onderdelen van de desbetreffende site te meten. Zodoende kan de website zoveel mogelijk afgestemd en aangepast worden op de belangstelling en interesses van de bezoekers. Deze gegevens worden anoniem verzameld en zijn niet herleidbaar tot individueel niveau. Snelslagen.nl maakt daarbij gebruik van cookies.
15.2 Indien de gebruiker het gebruik van cookies niet toestaat, kunnen deze via de eigen browserinstellingen geweigerd worden. Automatisch inloggen is dan echter ook niet meer mogelijk. Meer informatie over cookies kunnen opgevraagd worden via de fabrikant van de browser.

Artikel 16 Beoordelingen/reviews

16.1 Een bezoeker is gerechtigd een referentie toe te voegen aan het profiel van een rijschool waar hij in het verleden heeft gelest of momenteel lest. In de beoordeling worden de aldaar gevraagde gegevens door de bezoeker verstrekt.
16.2 De bezoeker staat er voor in dat de informatie die hij in een beoordeling verstrekt te goeder trouw en waarheidsgetrouw is en vrijwaart Snelslagen.nl voor enige aanspraak van een derde terzake daarvan.
16.3 Snelslagen.nl is te allen tijde gerechtigd een beoordeling te verwijderen of aan te passen. Zij kan daar mede, doch niet uitsluitend, toe overgaan indien naar aanleiding van een melding blijkt dat de beoordeling onjuist, onbetrouwbaar, lasterlijk of onmiskenbaar onrechtmatig is.
16.4 Een beoordeling dient in ieder geval aan de volgende voorwaarden te voldoen:
– een beoordeling mag geen lasterlijk, vulgair, obsceen of racistisch taalgebruik bevatten;
– een beoordeling mag geen persoonlijke gegevens bevatten ten aanzien van de bezoeker of rijschool;
– een beoordeling mag geen links en/of scripts bevatten;
– een beoordeling dient te zijn toegevoegd door een bezoeker (niet zijnde rijschool) en dient betrekking te hebben op de rijschool waar hij heeft gelest of momenteel lest.

Artikel 17 Account

17.1 Een rijschool kan gebruikmaken van een Account om zijn gegevens aan te passen of bij te werken. Ten behoeve van een Account wordt een wachtwoord aan de Gebruiker verstrekt. Het wachtwoord is strikt persoonlijk en de Gebruiker mag derden daarvan geen gebruik laten maken. De Gebruiker is aansprakelijk voor ieder gebruik dat wordt gemaakt van zijn Account en vrijwaart Snelslagen.nl voor iedere aanspraak van derden inzake schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door het gebruik dat door middel van zijn Account van de Dienst is gemaakt.

17.2 Snelslagen.nl is gerechtigd het wachtwoord aan te passen indien dit nodig is in het belang van het functioneren van de Dienst.

17.3 Snelslagen.nl behoudt het recht om de Account te verwijderen, aan te passen, op non-actief te zetten, of het wachtwoord of gebruikersnaam aan te passen zonder opgave van redenen.

Artikel 18 Geschillen

18.1 Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
18.2 Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Arnhem.

Artikel 19 Theorie Examens

19.1 Het gebruik van de theorie examens van Snelslagen.nl op www.snelslagen.nl/app of via de Android of Apple App zijn geheel persoonsgebonden. Accountgegevens mogen nimmer doorgespeeld worden aan derden.

19.2 Derden mogen geen gebruik maken van aangekochte oefenexamens van Snelslagen.nl op www.snelslagen.nl/app of via de Apple App door accounthouders van Snelslagen.nl.

19.3 Aangekochte theorie examens zijn vanaf het moment van aankoop precies 1 jaar geldig. Hierna zullen de theorie examens die unlockt zijn weer gelockt worden.

19.4 Het is niet toegestaan om de oefen examens van Snelslagen.nl te gebruiken voor bedrijfsdoeleinden. Snelslagen.nl werkt alleen samen via een affiliate systeem met rijschoolhouders. Daarbij is het nooit toegestaan om als rijschoolhouder accountgegevens door te spelen aan derden.

19.5 Snelslagen.nl biedt 1 oefen examen voor zowel de auto, motor als bromfiets gratis aan op www.snelslagen.nl/app, via de Android en Apple App. Om gebruik te maken van meer oefen examens dient men een van de betaalde pakketten van Snelslagen.nl aan te schaffen.

19.6 Betaling van het aangekochte pakket vindt plaats middels een iDeal-betaling via www.snelslagen.nl/app of via een betaling in de App Store voor Apple toestellen.

19.7 Snelslagen.nl biedt geen garantie op het al dan niet slagen voor het uiteindelijke theorie examen bij het CBR en kan indien het niet behaald wordt ook niet verantwoordelijk worden gesteld. Snelslagen.nl biedt de theorie examens enkel aan als hulpmiddel.

Artikel 20 Leverings- en Retourvoorwaarden

20.1 Het Auto theorieboek heeft een leveringstermijn van 1-2 werkdagen en wordt verzonden via PostNL (inclusief Track&Trace).

20.2 Snelslagen.nl hanteert een retourtermijn van 14 dagen m.u.v. digitale diensten, welke ingaat op de dag van ontvangst. Bij producten die beschadigd zijn of gebruikssporen vertonen, behouden wij ons het recht de retour te weigeren of de schade in rekening te brengen. De verantwoordelijkheid en de kosten van het retour zenden komen voor uw rekening.

Artikel 21 Rijschool kiezen via Snelslagen.nl

21.1 Gebruiker kan een rijschool kiezen via Snelslagen.nl door persoonsgegevens in te vullen op de betreffende rijschoolpagina.

21.2 Door een rijschool te kiezen via Snelslagen.nl, gaat Gebruiker akkoord met het delen van diens gegevens met de betreffende rijschool.

21.3 Gebruiker kan, indien vermeld bij specifieke rijschool, gebruik maken van een cashback-actie door via Snelslagen.nl te kiezen voor de betreffende rijschool. Gebruiker dient daartoe het betaalbewijs binnen 30 dagen na betaling van het rijschoolpakket te mailen naar het mailadres uit de bevestigingsmail, inclusief NAW-gegevens, bankgegevens en de gekozen rijschool.

21.4 Het bedrag van de cashback-actie wordt binnen 30 dagen na akkoord overgemaakt op het doorgegeven rekeningnummer van Gebruiker.

21.5 Gebruiker kan enkel en alleen gebruik maken van de cashback-actie, indien de rijschoolaanvraag via Snelslagen.nl is verlopen.

21.6 Snelslagen.nl is als tussenpartij tussen gebruiker en rijschool nimmer verantwoordelijk voor door rijschool geleverde diensten. In het geval van calamiteiten/geschil dient Gebruiker contact op te nemen met de rijschool.

Doesburg, juni 2020